fbpx

רכישת פנקסים

מש"ה- מילים שעושות הבדל התנועה לאמפתיה וחום אנושי עוסקת במניעת התאבדויות באמצעות מעורבות הקהילה.
אנו מאמינים ש:
רוב ההתאבדויות ניתנות למניעה, חום אנושי ואמפתיה עבור אדם שנמצא במצוקה יכול להציל חיים
לקהילה כוח חשוב וקריטי במניעת התאבדויות.
פנקס מש"ה הוא מוצר הדגל של התנועה.
התנועה החלה את דרכה עם הפצת הפנקסים שמטרתם להפיץ מילים טובות ומשמחות בעולם.
ברכישת פנקס יש לך חלק בעשיית הבדל ושותפות בהקמת מערך החירום למניעת התאבדויות.